رئيس محترم هيئت مديره دارالقرآن الكريم اصفهان و مديرعامل محترم مؤسسه طي روزهاي اخير جلساتي با بعضي مسئولين محترم مراكز امور شهرستانها، مسئولين امور شعب شهر و شهرستانها، مسئولين مدارس غيرانتفاعي وابسته به دارالقرآن الكريم، نيروي انساني و ساير بخشهاي وابسته با هدف ارائه راهكارها و ايجاد ارتباطهاي هر چه سازنده‌تر برگزار شد.
در عمده اين جلسات مقرر شد مسئولين محترم هر قسمت، گزارشي كامل از امور مربوطه را تهيه وتحويل مؤسسه نمايند تا تصميمات مقتضي اتخاذ گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید