آموزش تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
استاد موسوی بلده
بخش سوم
ردیفعنوانپخش آنلایندانلود
41 اطباق دانلود
42 صفت قلقله دانلود
43 صفت غنه دانلود
44 درس دهم : احکام حروف 1، اهداف درس دانلود
45 تعریف احکام دانلود
46 تفخیم و ترقیق 1 دانلود
47 درس یازدهم : تفخیم و ترقیق 2 دانلود
48 تفخیم و ترقیق راء دانلود
49 تفخیم و ترقیق الف مدی دانلود
50 درس دوازدهم : ادغام دانلود
51 تعریف ادغام دانلود
52 درس سیزدهم : احکامم نون ساکنه و تنوین ، اهداف درس دانلود
53 احکام نون ساکنه و تنوین دانلود
54   دانلود
55 اخفاء دانلود
56 درس چهاردهم : احکام میم ساکنه ، اهداف درس دانلود
57 احکام میم ساکنه دانلود
58 احکام میم ساکنه دانلود
59 غنه دانلود
60 اظهار دانلود

منبع: شهر مجازی قرآن کریم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید