01    درس اول / الفبای زبان عربی

02  درس دوم / تمرین تلفظ حروف عربی

03  درس سوم / صداهای کوتاه

04  درس چهارم / صداهای کشیده

05  درس پنجم / سکون

06  درس ششم / تشدید

07  درس هفتم / تنوین

08  درس هشتم / مد

09  درس نهم / اشباع "هاء" ضمیر

10  درس دهم / حروف ناخوانا

11  درس یازدهم / روشهای وقف

12 درس دوازدهم / حروف مقطعه

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید