15  درس اول / الفبای زبان عربی

 15 درس دوم / حرکات کوتاه

15 درس سوم / حرکات کشیده

15 درس چهارم / سکون

15 درس پنجم / تشدید

15 درس ششم / تنوین

15 درس هفتم / مد

15 درس هشتم / حروف ناخوانا

15 درس نهم / اشباع و عدم اشباع "هاء" ضمیر

15 درس دهم / وقف

15 درس یازدهم / حروف مقطعه قرآن

15 درس دوازدهم / علائم وقف

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید