درس اول – الفبای زبان عربی
درس دوم – علامت ها و حرکات
درس سوم – کسره
درس چهارم – ضمه
درس پنجم – صداهای کشیده - آ
درس ششم – صداهای کشیده - ای 
درس هفتم – صداهای کشیده - او
درس هشتم – سکون
درس نهم – تشدید
درس دهم – تنوین
درس یازدهم – حروف ناخوانا شماره 1
درس دوازدهم – حروف نا خوانا شماره 2
درس سیزدهم – اشباع
درس چهاردهم – نکته ای در مورد تنوین
درس پانزدهم – مد
درس شانزدهم – حروف مقطعه
درس هفدهم – حروف شمشی و قمری
درس هجدهم – قلب
درس نوزدهم – وقف
درس بیستم – آداب تلاوت قرآن کریم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید