فهرست آیات دارای شان نزول
شماره متن سوره تعداد آیات شان نزول آیه
۲ سوره بقره ۲۸۶ آیه آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۶، آیه۸، آیه۱۱، آیه۱۳، آیه۱۴، آیه۱۹، آیه۲۵، آیه۲۶، آیه۲۷، آیه۴۳، آیه۴۴، آیه۴۵، آیه۴۶، آیه۶۲، آیه۷۶، آیه۷۹، آیه۸۰، آیه۸۳، آیه۸۴، آیه۸۵، آیه۸۷، آیه۸۹، آیه۹۴، آیه۹۷، آیه۹۹، آیه۱۰۰، آیه۱۰۲، آیه۱۰۴، آیه۱۰۶، آیه۱۰۸، آیه۱۰۹، آیه۱۱۳، آیه۱۱۴، ‌ آیه۱۱۵، آیه۱۱۶، آیه۱۱۸، ‌ آیه۱۱۹، آیه۱۲۰، آیه۱۲۱، آیه۱۲۵، آیه۱۳۰، آیه۱۳۵، آیه۱۳۷، آیه۱۴۲، آیه۱۴۳، آیه۱۴۴، آیه۱۴۶، آیه۱۴۸، آیه۱۵۰، آیه۱۵۴، آیه۱۵۸، آیه۱۵۹، آیه۱۶۳، آیه۱۶۴، آیه۱۶۸، آیه۱۷۰، آیه۱۷۱، آیه۱۷۴، آیه۱۷۷، آیه۱۷۸، آیه۱۸۴، آیه۱۸۶، آیه۱۸۷، آیه۱۸۸، آیه۱۸۹، آیه۱۹۰، آیه۱۹۱، آیه۱۹۴، آیه۱۹۵، آیه۱۹۶، آیه۱۹۷، آیه۱۹۸، آیه۱۹۹، آیه۲۰۰، آیه۲۰۲، آیه۲۰۴، آیه۲۰۶، آیه۲۰۷، آیه۲۰۸، آیه۲۱۲، آیه۲۱۴، آیه۲۱۵، آیه۲۱۷، آیه۲۱۸، آیه۲۱۹، آیه۲۲۰، آیه۲۲۱، آیه۲۲۲، آیه۲۲۳، آیه۲۲۴، آیه۲۲۸، آیه۲۲۹، آیه۲۳۰، آیه۲۳۱، آیه۲۳۲، آیه۲۳۸، آیه۲۴۰، آیه۲۴۱، آیه۲۴۳، آیه۲۴۵، آیه۲۵۵، آیه۲۵۶، آیه۲۵۷، آیه۲۶۴، آیه۲۶۵، آیه۲۶۷، آیه۲۷۲، آیه۲۷۳، آیه۲۷۴، آیه۲۷۸، آیه۲۸۱، آیه۲۸۵.
۳ سوره آل عمران ۲۰۰ آیه آیه۲، آیه۷، آیه۱۲، آیه۱۳، آیه۱۵، آیه۱۸، آیه۲۱، آیه۲۳، آیه۲۶، آیه۲۸، آیه۳۱، آیه۳۲، آیه۵۸، آیه۵۹، آیه۶۰، آیه۶۱، آیه۶۲، آیه۶۴، آیه۶۵، آیه۶۷، آیه۶۸، آیه۷۱، آیه۷۲، آیه۷۳، آیه۷۵، آیه۷۷، آیه۷۸، آیه۷۹، آیه۸۳، آیه۸۴، آیه۸۵، آیه۸۶، آیه۸۷، آیه۸۸، آیه۸۹، آیه۹۰، آیه۹۱، آیه۹۳، آیه۹۶، آیه۹۷، آیه۹۸، آیه۱۰۰، آیه۱۰۱، آیه۱۰۲، آیه۱۰۳، آیه۱۱۰، آیه۱۱۱، آیه۱۱۳، آیه۱۱۴، آیه۱۱۵، آیه۱۱۷، آیه۱۱۸، آیه۱۲۱، آیه۱۲۲، آیه۱۲۳، آیه۱۲۴، آیه۱۲۵، آیه۱۲۸، آیه۱۳۰، آیه۱۳۵، آیه۱۳۹، آیه۱۴۰، آیه۱۴۳، آیه۱۴۴، آیه۱۴۶، آیه۱۴۹، آیه۱۵۱، آیه۱۵۲، آیه۱۵۴، آیه۱۶۱، آیه۱۶۲، آیه۱۶۵، آیه۱۶۹، آیه۱۷۲، آیه۱۷۳، آیه۱۷۴، آیه۱۷۸، آیه۱۷۹، آیه۱۸۰، آیه۱۸۱، آیه۱۸۳، آیه۱۸۶، آیه۱۸۸، آیه۱۹۰، آیه۱۹۱، آیه۱۹۲، آیه۱۹۳، آیه۱۹۴، آیه۱۹۵، آیه۱۹۶، آیه۱۹۹، آیه۲۰۰.
۴ سوره نساء ۱۷۶ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۶، آیه۷، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۹، آیه۲۲، آیه۲۳، آیه۲۴، آیه۲۹، آیه۳۲، آیه۳۳، آیه۳۴، آیه۳۶، آیه۳۷، آیه۳۸، آیه۴۱، آیه۴۳، آیه۴۴، آیه۴۵، آیه۴۶، آیه۴۷، آیه۴۸، آیه۴۹، آیه۵۱، آیه۵۲، آیه۵۴، آیه۵۶، آیه۵۸، آیه۵۹، آیه۶۰، آیه۶۵، آیه۶۶، آیه۶۹، آیه۷۲، آیه۷۷، آیه۷۸، آیه۸۱، آیه۸۳، آیه۸۴، آیه۸۸، آیه۸۹، آیه۹۰، آیه۹۱، آیه۹۲، آیه۹۳، آیه۹۴، آیه۹۵، آیه۹۷، آیه۹۸، آیه۱۰۰، آیه۱۰۱، آیه۱۰۲، آیه۱۰۳، آیه۱۰۴، آیه۱۰۵، آیه۱۱۰، آیه۱۱۱، آیه۱۱۲، آیه۱۱۳، آیه۱۱۴، آیه۱۱۵، آیه۱۱۶، آیه۱۲۳، آیه۱۲۴، آیه۱۲۵، آیه۱۲۷، آیه۱۲۸، آیه۱۲۹، آیه۱۳۵، آیه۱۳۶، آیه۱۳۷، آیه۱۳۹، آیه۱۴۰، آیه۱۴۱، آیه۱۴۵، آیه۱۴۶، آیه۱۴۸، آیه۱۵۰، آیه۱۵۳، آیه۱۶۳، آیه۱۶۴، آیه۱۶۶، آیه۱۷۲، آیه۱۷۶.
۵ سوره مائده ۱۲۰ آیه آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۶، آیه۸، آیه۱۱، آیه۱۵، آیه۱۶، آیه۱۷، آیه۱۸، آیه۱۹، آیه۲۱، آیه۳۳، آیه۳۸، آیه۳۹، آیه۴۱، آیه۴۴، آیه۴۹، آیه۵۰، آیه۵۱، آیه۵۴، آیه۵۵، آیه۵۶، آیه۵۷، آیه۵۹، آیه۶۱، آیه۶۴، آیه۶۶، آیه۶۷، آیه۶۸، آیه۸۲، آیه۸۳، آیه۸۴، آیه۸۵، آیه۸۷، آیه۸۸، آیه۸۹، آیه۹۰، آیه۹۱، آیه۹۳، آیه۹۴، آیه۹۵، آیه۱۰۰، آیه۱۰۱، آیه۱۰۵، آیه۱۰۶، آیه۱۰۷.
۶ سوره انعام ۱۶۵ آیه آیه۱، ‌ آیه۷، آیه۱۴، آیه۱۹، آیه۲۵، آیه۲۶، آیه۲۷، آیه۳۳، آیه۳۵، آیه۳۹، آیه۴۴، آیه۴۵، آیه۴۷، آیه۵۱، آیه۵۲، آیه۵۳، آیه۵۴، آیه۶۵، آیه۶۶، آیه۶۷، آیه۶۹، آیه۷۱، آیه۸۲، آیه۹۱، آیه۹۳، آیه۹۴، آیه۱۰۰، آیه۱۰۸، آیه۱۰۹، آیه۱۱۰، آیه۱۱۱، آیه۱۱۶، آیه۱۱۸، آیه۱۱۹، آیه۱۲۰، آیه۱۲۱، آیه۱۲۲، آیه۱۲۴، آیه۱۳۶، آیه۱۴۰، آیه۱۴۱، آیه۱۵۷.
۷ سوره اعراف ۲۰۶ آیه آیه۲۶، آیه۳۱، آیه۳۲، آیه۴۰، آیه۴۶، آیه۱۰۲، آیه۱۶۷، آیه۱۷۰، آیه۱۷۵، آیه۱۸۰، آیه۱۸۴، آیه۱۸۷، آیه۱۸۸، آیه۲۰۴، آیه۲۰۶.
۸ سوره انفال ۷۵ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۷، آیه۱۹، آیه۲۲، آیه۲۴، آیه۲۵، آیه۲۶، آیه۲۷، آیه۳۰، آیه۳۱، آیه۳۲، آیه۳۳، آیه۳۵، آیه۳۶، آیه۴۱، آیه۴۶، آیه۴۷، آیه۴۹، آیه۵۰، آیه۵۵، آیه۵۶، آیه۵۷، آیه۵۸، آیه۶۱، آیه۶۲، آیه۶۳، آیه۶۴، آیه۶۵، آیه۶۶، آیه۶۷، آیه۶۸، آیه۷۰، آیه۷۲، آیه۷۳، آیه۷۵.
۹ سوره توبه ۱۲۹ آیه آیه۹، آیه۱۲، آیه۱۴، آیه۱۷، آیه۱۹، آیه۲۰، آیه۲۱، آیه۲۳، آیه۲۴، آیه۲۵، آیه۲۸، آیه۲۹، آیه۳۰، آیه۳۴، آیه۳۷، آیه۳۸، آیه۳۹، آیه۴۱، آیه۴۲، آیه۴۳، آیه۴۹، آیه۵۰، آیه۵۳، آیه۵۸، آیه۵۹، آیه۶۱، آیه۶۲، آیه۶۴، آیه۶۵، آیه۶۶، آیه۷۳، آیه۷۴، آیه۷۵، آیه۷۹، آیه۸۰، آیه۸۱، آیه۸۴، آیه۹۱، آیه۹۲، آیه۹۴، آیه۹۵، آیه۹۶، آیه۹۷، آیه۹۸، آیه۹۹، آیه۱۰۰، آیه۱۰۱، آیه۱۰۲، آیه۱۰۶، آیه۱۰۷، آیه۱۰۸، آیه۱۰۹، آیه۱۱۱، آیه۱۱۳، آیه۱۱۴، آیه۱۱۵، آیه۱۱۷، آیه۱۱۸، آیه۱۱۹، آیه۱۲۲.
۱۰ سوره يونس ۱۰۹ آیه آیه۲، آیه۷، آیه۱۲، آیه۱۵، آیه۳۹، آیه۴۰، آیه۴۲.
۱۱ سوره هود ۱۲۳ آیه آیه۵، آیه۸، آیه۱۲، آیه۱۷، آیه۳۴، آیه۱۱۴.
۱۲ سوره يوسف ۱۱۱ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳.
۱۳ سوره رعد ۴۳ آیه آیه۷، آیه۸، آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۳، آیه۱۹، آیه۲۴، آیه۳۰، آیه۳۱، آیه۳۳، آیه۳۸، آیه۳۹، آیه۴۳.
۱۴ سوره ابراهيم ۵۲ آیه آیه۲۸.
۱۵ سوره حجر ۹۹ آیه آیه۲۴، آیه۴۵، آیه۴۷، آیه۴۹، آیه۵۰، آیه۹۴، آیه۹۵، آیه۹۷.
۱۶ سوره نحل ۱۲۸ آیه آیه۱، آیه۴، آیه۲۴، آیه۲۸، آیه۳۸، آیه۴۱، آیه۴۲، آیه۴۳، آیه۷۵، آیه۷۶، آیه۸۳، آیه۹۱، آیه۹۲، آیه۹۴، آیه۹۵، آیه۹۶، آیه۹۷، آیه۹۸، آیه۱۰۳، آیه۱۰۶، آیه۱۱۰، آیه۱۱۲، آیه۱۲۶.
۱۷ سوره اسراء ۱۱۱ آیه آیه۱، آیه۱۱، آیه۱۵، آیه۲۳، آیه۲۶، آیه۲۸، آیه۲۹، آیه۳۳، آيه۴۵، آیه۴۶، آیه۵۳، آیه۵۶، آیه۵۹، آیه۶۰، آیه۷۲، آیه۷۳، آیه۷۴، آیه۷۶، آیه۸۰، آیه۸۱، آیه۸۲، آیه۸۵، آیه۸۸، آیه۸۹، آیه۹۰، آیه۹۱، آیه۹۲ آیه۹۳، آیه۱۱۰، آیه۱۱۱.
۱۸ سوره كهف ۱۱۰ آیه آیه۱، آیه۶، آیه۹، آیه۲۳، آیه۲۴، آیه۲۵، آیه۲۸، آیه۵۱، آیه۶۰، آیه۸۳، آیه۱۰۳، آیه۱۰۴، آیه۱۰۹، آیه۱۱۰.
۱۹ سوره مريم ۹۸ آیه آیه۱۲، آیه۶۳، آیه۶۴، آیه۶۶، آیه۷۷، آیه۸۳، آیه۹۶.
۲۰ سوره طه ۱۳۵ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۱۰۵، آیه۱۱۴، آیه۱۳۱.
۲۱ سوره انبياء ۱۱۲ آیه آیه۱، آیه۳۴، آیه۳۶، آیه۱۰۱، آیه۱۰۲، آیه۱۰۳.
۲۲ سوره حج ۷۸ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۸، آیه۹، آیه۱۱، آیه۱۵، آیه۱۹، آیه۲۵، آیه۲۷، آیه۳۴، آیه۳۵، آیه۳۷، آیه۳۹، آیه۴۰، آیه۴۱، آیه۴۷، آیه۵۲، آیه۵۸، آیه۶۰، آیه۶۷، آیه۶۸، آیه۶۹، آیه۷۰، آیه۷۲، آیه۷۳، آیه۷۵.
۲۳ سوره مومنون ۱۱۸ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۵۷، آیه۵۸، آیه۵۹، آیه۶۰، آیه۶۱، آیه۶۷، آیه۷۶، آیه۹۹، آیه۱۰۰، آیه۱۰۲.
۲۴ سوره نور ۶۴ آیه آیه۳، آیه۴، آیه۶، آیه۱۱، آیه۲۲، آیه۲۳، آیه۲۴، آیه۲۶، آیه۲۷، آیه۲۹، آیه۳۱، آیه۳۳، آیه۴۷، آیه۴۸، آیه۴۹، آیه۵۰، آیه۵۱، آیه۵۲، آیه۵۵، آیه۶۰، آیه۶۱، آیه۶۲، آیه۶۳.
۲۵ سوره فرقان ۷۷ آیه آیه۱۰، آیه۲۰، آیه۲۷، آیه۳۲، آیه۴۳، آیه۵۴، آیه۶۸، آیه۶۹، آیه۷۰، آیه۷۴.
۲۶ سوره شعراء ۲۲۷ آیه آیه۳، آیه۴، آیه۹۴، آیه۹۵، آیه۲۰۵، آیه۲۰۶، آیه۲۰۷، آیه۲۱۵، آیه۲۲۴، آیه۲۲۷.
۲۷ سوره نمل ۹۳ آیه آیه۶۲، آیه۷۰، آیه۸۰.
۲۸ سوره قصص ۸۸ آیه آیه۵، آیه۵۱، آیه۵۲، آیه۵۳، آیه۵۴، آیه۵۵، آیه۵۶، آیه۵۷، آیه۶۱، آیه۸۳، آیه۸۵.
۲۹ سوره عنكبوت ۶۹ آیه آیه۲، آیه۴، آیه۵، آیه۸، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۵۱، آیه۵۳، آیه۵۶، آیه۶۰، آیه۶۷، آیه۶۹.
۳۰ سوره روم ۶۰ آیه آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۲۷، آیه۲۸، آیه۳۸.
۳۱ سوره لقمان ۳۴ آیه آیه۶، آیه۱۴، آیه۲۲، آیه۲۷، آیه۳۴.
۳۲ سوره سجده ۳۰ آیه آیه۱۶، آیه۱۸، آیه۲۴.
۳۳ سوره احزاب ۷۳ آیه آیه۱، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۹، آیه۱۲، آیه۱۳، آیه۱۸، آیه۲۳، آیه۲۶، آیه۲۸، آیه۳۳، آیه۳۵، آیه۳۶، آیه۳۷، آیه۴۰، آیه۴۳، آیه۴۷، آیه۵۰، آیه۵۱، آیه۵۲، آیه۵۳، آیه۵۵، آیه۵۷، آیه۵۸، آیه۵۹، آیه۶۰، آیه۶۷، آیه۶۹.
۳۴ سوره سبا ۵۴ آیه آیه۱۵، آیه۲۰، آیه۳۴، آیه۴۶، آیه۵۱.
۳۵ سوره فاطر ۴۵ آیه آیه۸، آیه۲۹، آیه۳۵، آیه۴۲.
۳۶ سوره يس ۸۳ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۹، آیه۱۲، آیه۲۰، آیه۷۸، آیه۷۷، آیه۷۹، آیه۸۰، آیه۸۱، آیه۸۲، آیه۸۳.
۳۷ سوره صافات ۱۸۲ آیه آیه۶۴، آیه۱۵۸، آیه۱۶۴، آیه۱۶۵، آیه۱۶۸، آیه۱۷۶.
۳۸ سوره ص ۸۸ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۲۸.
۳۹ سوره زمر ۷۵ آیه آیه۳، آیه۸، آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۷، آیه۱۸، آیه۲۲، آیه۲۳، آیه۳۶، آیه۴۵، آیه۵۳، آیه۶۴، آیه۶۵، آیه۶۶، آیه۶۷.
۴۰ سوره غافر ۸۵ آیه آیه۵، آیه۵۶، آیه۶۶.
۴۱ سوره فصلت ۵۴ آیه آیه۸، آیه۲۲، آیه۳۳، آیه۴۰، آیه۴۴.
۴۲ سوره شورى ۵۳ آیه آیه۱۶، آیه۲۰، آیه۲۳، آیه۲۴، آیه۲۵، آیه۲۷، آیه۳۷، آیه۳۸، آیه۳۹، آیه۵۱.
۴۳ سوره زخرف ۸۹ آیه آیه۱۹، آیه۲۲، آیه۲۸، آیه۳۱، آیه۳۲، آیه۳۶، آیه۴۰، آیه۵۷، آیه۵۸، آیه۷۹، آیه۸۰.
۴۴ سوره دخان ۵۹ آیه آیه۱۰، آیه۱۵، آیه۱۶، آیه۴۳، آیه۴۴، آیه۴۹.
۴۵ سوره جاثيه ۳۷ آیه آیه۱۴، آیه۲۱، آیه۲۳، آیه۲۴.
۴۶ سوره احقاف ۳۵ آیه آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۵، آیه۱۷، آیه۱۹، آیه۲۹.
۴۷ سوره محمد ۳۸ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۴، آیه۱۳، آیه۱۴، آیه۱۶، آیه۲۲، آیه۲۵، آیه۲۶، آیه۲۹، آیه۳۳، آیه۳۴.
۴۸ سوره فتح ۲۹ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۴، آیه۵، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۵، آیه۱۶، آیه۱۷، آیه۱۸، آیه۲۴، آیه۲۵، آیه۲۷، آیه۲۹.
۴۹ سوره حجرات ۱۸ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۹، آیه۱۱، آیه۱۲، آیه۱۳، آیه۱۴، آیه۱۵، آیه۱۷.
۵۰ سوره ق ۴۵ آیه آیه۴، آیه۲۴، آیه۳۸، آیه۳۹، آیه۴۵.
۵۱ سوره الذاريات ۶۰ آیه آیه۱۹، آیه۵۵.
۵۲ سوره طور ۴۹ آیه آیه۲۱، ‌‌ آیه۳۰.
۵۳ سوره نجم ۶۲ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۳۲، آیه۳۳، آیه۳۴، آیه۳۷، آیه۳۸، آیه۳۹، آیه۴۰، آیه۴۱، آیه۶۱.
۵۴ سوره قمر ۵۵ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۴۴، آیه۴۵، آیه۴۷، آیه۴۸، آیه۴۹.
۵۵ سوره الرحمن ۷۸ آیه آیه۱، آیه۲۹، آیه۴۱، آیه۴۶.
۵۶ سوره واقعه ۹۶ آیه آیه۲۷، آیه۲۸، آیه۲۹، آیه۳۰، آیه۳۹، آیه۴۰، آیه۷۵، آیه۸۲، آیه۸۸، آیه۸۹، آیه۹۲، آیه۹۳، آیه۹۴.
۵۷ سوره حديد ۲۹ آیه آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۳، آیه۱۴، آیه۱۶، آیه۱۹، آیه۲۱، آیه۲۲، آیه۲۳، آیه۲۸، آیه۲۹.
۵۸ سوره مجادله ۲۲ آیه آیه۱، آیه۷، آیه۸، آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۲، آیه۱۳، آیه۱۴، آیه۱۸، آیه۲۲.
۵۹ سوره حشر ۲۴ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۵، آیه۶، آیه۹، آیه۱۱.
۶۰ سوره ممتحنه ۱۳ آیه آیه۱، آیه۸، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۲، آیه۱۳.
۶۱ سوره صف ۱۴ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۴، آیه۱۰، آیه۱۱.
۶۲ سوره جمعه ۱۱ آیه آیه۱۱.
۶۴ سوره التغابن ۱۸ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۱۴، آیه۱۶.
۶۵ سوره طلاق ۱۲ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴.
۶۶ سوره تحريم ۱۲ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴.
۶۷ سوره ملك ۳۰ آیه آیه۱۳، آیه۲۲، آیه۲۷.
۶۸ سوره قلم ۵۲ آیه آیه۲، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۱، آیه۱۲، آیه۱۳، آیه۱۴، آیه۱۵، آیه۱۶، آیه۱۷، آیه۵۱، آیه۵۲.
۶۹ سوره الحاقة ۵۲ آیه آیه۱۲، آیه۱۹، آیه۲۵.
۷۰ سوره معارج ۴۴ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳۸، آیه۳۹.
۷۲ سوره جن ۲۸ آیه آیه۱، آیه۶، آیه۱۶، آیه۱۸، آیه۲۱، آیه۲۲.
۷۳ سوره مزمل ۲۰ آیه آیه۱، آیه۲۰.
۷۴ سوره مدثر ۵۶ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۱۱، آیه۱۲، آیه۱۳، آیه۱۴، آیه۱۵، آیه۱۶، آیه۱۷، آیه۳۰، آیه۳۱، آیه۵۲.
۷۵ سوره قيامة ۴۰ آیه آیه۱۶، آیه۳۱، آیه۳۲، آیه۳۴، آیه۳۵.
۷۶ سوره انسان ۳۱ آیه آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۹، آیه۲۰، آیه۲۴.
۷۸ سوره نبا ۴۰ آیه آیه۱، آیه۲.
۷۹ سوره نازعات ۴۶ آیه آیه۱۲، آیه۴۲، آیه۴۳، آیه۴۴.
۸۰ سوره عبس ۴۲ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۱۷، آیه۱۸.
۸۱ سوره تكوير ۲۹ آیه آیه۸، آیه۹، آیه۲۹.
۸۲ سوره انفطار ۱۹ آیه آیه۵، آیه۶.
۸۳ سوره مطففين ۳۶ آیه آیه۱، آیه۲۹.
۸۶ سوره الطارق ۱۷ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۵.
۸۷ سوره الأعلى ۱۹ آیه آیه۱، آیه۶، آیه۱۰، آیه۱۳.
۸۸ سوره الغاشية ۲۶ آیه آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۱۷.
۸۹ سوره فجر ۳۰ آیه آیه۱۵، آیه۱۶، آیه۲۷، آیه۲۸، آیه۲۹، آیه۳۰.
۹۰ سوره بلد ۲۰ آیه آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷.
۹۲ سوره الليل ۲۱ آیه آیه۱، آیه۴، آیه۵، آیه۱۷، آیه۱۸، آیه۱۹.
۹۳ سوره الضحى ۱۱ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵.
۹۴ سوره انشراح ۸ آیه آیه۵، آیه۶، آیه۷.
۹۶ سوره علق ۱۹ آیه آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۹، آیه۱۰، آیه۱۵، آیه۱۶، آیه۱۷، آیه۱۸.
۹۷ سوره قدر ۵ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳.
۹۸ سوره بينة ۸ آیه آیه۷.
۹۹ سوره الزلزال ۸ آیه آیه۷، آیه۸.
۱۰۰ سوره العاديات ۱۱ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵.
۱۰۱ سوره القارعة ۱۱ آیه آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۹.
۱۰۲ سوره تكاثر ۸ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸.
۱۰۳ سوره العصر ۳ آیه آیه۱، آیه۲.
۱۰۴ سوره الهمزة ۹ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷، آیه۸، آیه۹.
۱۰۵ سوره الفيل ۵ آیه آیه۱.
۱۰۶ سوره قريش ۴ آیه آیه۱، آیه۲.
۱۰۷ سوره ماعون ۷ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶، آیه۷.
۱۰۸ سوره كوثر ۳ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳.
۱۰۹ سوره كافرون ۶ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵، آیه۶.
۱۱۰ سوره نصر ۳ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳.
۱۱۱ سوره لهب ۵ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴، آیه۵.
۱۱۲ سوره اخلاص ۴ آیه آیه۱، آیه۲، آیه۳، آیه۴.
۱۱۳ سوره فلق ۵ آیه آیه۱.
۱۱۴ سوره ناس ۶ آیه آیه۱.

دیدگاه‌ها  

0 #1 محمدعلی احمدیزاده 1395-09-06 02:25
سلام
چیزی را که ندیده ام و هنوز به آن وارد نشده ام ، چه چیزی می توانم بنویسم .
شما جای من لطفا"جواب سوال مرا بدهید
ممنون

با سلام
اگر نظری ندارید لازم نیست چیزی بنویسید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید