قسمت اول : مقدمه ۱ - ضرورت یادگیری قرائت صحیح نماز

قسمت۲ : تغییر معنا یا در صورت غلط خوانی

قسمت۳ : قرائت صحیح نماز از نظر مراجع

قسمت۴ : صحیح خوانی حرکات

قسمت۵ : صحیح خوانی حروف

قسمت۶ : حرف حاء

قسمت۷ : حرف عین

قسمت۸ : حرف واو

قسمت۹ : حرف صاد

قسمت۱۰ : حرف طاء

قسمت۱۱ : حرف ذال

قسمت۱۲ : حرف غین

قسمت۱۳ : حرف ضاد

قسمت۱۴ : حرف ظاء

قسمت۱۵ : حرف ثاء

قسمت۱۶ : اشتباههای رایج در نماز

قسمت۱۷ : قرائت با لهجه عربی برای زیبا خوانی نماز

قسمت۱۸ : قرائت نماز مغرب همراه با بیان نکات تکمیلی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید