برخي انسانها ممكن است خدا را قبول داشته باشند اما از دستورات او سرپيچي كنند مخالفت عملي با دستورات خداوند را گناه مي گويند
در قرآن كريم از برخي گناهان نام برده شده به اين گناهان كبيره ( گناهان بزرگ ) و به غير آنها گناه صغيره ( گناهان كوچك ) مي گويند اما به طور كلي تمامي كارهايي كه نارضايتي خدا را بدنبال داشته باشد گناه است
بعد از شرك نااميدي از رحمت خدا بزرگترين گناه است نااميدي از رحمت خدا يعني انسان خيال كند خداوند او را به خاطر گناهان زيادش نخواهد بخشيد اين نااميدي از همه آن گناهانی که کرده بدتر است چون باعث گناهان بیشترمي شود تا جاييكه راهي براي بازگشت باقی نمی گذارد اين در حالي است كه خداوند مي تواند همه گناهان را براحتي ببخشد چون هیچ گناهی بزرگتر از رحمت خدا نیست
راه بخشش گناهان توبه است توبه يعني انسان از گناهي كه كرده پشيمان باشد و قصد انجام دوباره آن را نداشته باشد و در صدد جبران گذشته نیز باشد طبق آموزه های اسلامی چنين كسي را خداوند مي بخشد هر چند گناهانش به اندازه همه مخلوقات عالم باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید