سوال
من تا الان مرجع تقلید نداشته ام آیا اعمال من قبول بوده یا خیر؟


پاسخ
 اصل مسئله این است که انسان در احکام دینی یا باید مجتهد باشد یعنی خود او صاحب نظر بوده و بتواند احکام و مسائل دینی را از منابع استخراج کند . یا اگر در آن حد نیست به نظر افراد عالم ، دانشمند ، مرجع تقلید ، مجتهد آن هم مجتهد جامع الشرایط مراجعه کند .

اما اگر کسی مدتی نماز خوانده ، روزه گرفته و اعمالی را انجام داده و بعد متوجه شده که باید مرجع تقلید داشته باشد و به سراغ رساله ی عملیه ی مرجع تقلید و فتوای او رفته است . مراجع گفته اند اگر اعمالی را که انجام داده مطابق فتوای آن مرجع تقلید ی که انتخاب کرده صحیح باشد و یا قبل از این مرجع تقلید فرد دیگری بوده که اعمال او مطابق با فتوای آن او درست بوده است . یا اینکه موافق با احتیاط و یا واقعیت بوده است که البته به دست آوردن آن یک مقدار سخت است . فرد باید در حال حاضر رساله ی مرجع تقلید موجود را نگاه کند ، اعمالی را که تا الان انجام داده اگر مطابق با فتوای او صحیح و درست بوده دیگرنیاز به اعاده و قضا ندارد . اما آن اعمالی را که صحیح نیست باید دوباره انجام دهد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید