از ما، عمل چنداني نخواسته اند!
مهم تر از عمل کردن، "عمل نکردن" است!
تقوا يعني "عمل گناه" را مرتکب نشدن!
همه مي پرسند چه کار کنيم؟
من مي گويم: بگوييد چه کار نکنيم؟
و پاسخ اينست:
گناه نکنيد.
شاه کليد اصلي رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید